26.2.12

Αίλληνες Φυτητές


ΑΙΛΙΝΕΣ ΦΕΙΤΙΤΑΙΣ ΑΠΑΓΩΡΑΙΒΒΟΥΝ, ΣΤΑ ΜΑΙΛΟΙ ΤΥΣ ΠΑΝΑΙΠΠΗΣΤΙΜΟΙΑΚΕΙΣ ΚΙΝΩΤΟΙΤΤΑΣ ΝΑ ΠΣΟΙΦΥΣΟΥΝ ΓΟΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙΑ ΔΟΙΗΚΕΙΣΙΣ ΤΩΝ ΣΧΩΛΛΟΝ ΤΟΥΣ, ME ΣΙΝΘΥΜΑ « Η ΕΠΟΙΣΤΙΜΥ ΣΤΥΝ ΕΠΙΡΕΣΕΙΑ ΤΟΥ ΛΛΑΟΥ»

(από το www.market-talk.net)