4.2.10

Η πρόσφατη ιστορία της Ελλάδας σε λίγες παραγράφους

Από τον Martin Hutchinson, στο Money Morning:
As Greece’s Woes Demonstrate, the Fuse Has Been Lit on the Global Debt Bomb

1 comment:

Blogger said...

Quantum Binary Signals

Professional trading signals delivered to your cell phone daily.

Start following our signals right now & gain up to 270% per day.